17 April 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
srijeda, 15 Oktobar 2014 00:05

Zakon o Gradu Zenici

Zenicablog vam predstavlja tekst Zakona o Gradu Zenici, koji je objavljen prije petnaestak dana u Službenim novinama FBIH.

ZAKON  O GRADU ZENICA 

«Službene novine Federacije BiH», broj 80/14 od 01.10.2014. 

Član 1. 

Predmet Zakona 

U skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06) ovim zakonom 

se uspostavlja Grad Zenica, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, odredbe zakona koji se stavljaju van snage i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona. 

 

Član 2. 

 

Teritorija 

Teritoriju Grada Zenice čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Zenica na dan stupanja na snagu ovog zakona. 

 

Član 3. 

 

Svojstvo 

Grad Zenica je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe. 

 

Član 4. 

 

Samoupravni organi 

 (1) Samoupravni organi Grada Zenice su Gradsko vijeće i gradonačelnik. 

(2) Samoupravni organi Grada Zenice poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Grada. 

(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine. https://advokat-prnjavorac.com 

 

Član 5. 

 

Gradsko vijeće 

 (1) Organ odlučivanja grada Zenice je Gradsko vijeće. 

(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom grada u skladu sa zakonom. 

(3) Gradsko vijeće Grada Zenice bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima  na području cijelog grada. 

 

Član 6. 

Gradonačelnik 

 (1) Izvršni organ Grada Zenice je gradonačelnik. 

(2) Gradonačelnik grada Zenice bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08). 

 

Član 7. 

Statut 

 (1) Grad Zenica ima Statut. 

(2) Statutom Grada Zenice propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad. 

(3) Statut Grada Zenice mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Zeničkodobojskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom. 

(4) Statut Grada Zenice priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika 

Gradskog vijeća. 

 

Član 8. 

Pravno sljedništvo 

 (1) Grad Zenica je pravni sljednik Općine Zenica i ima Ustavom i Zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine, čiji 

je pravni sljednik. 

(2) Vijećnici Općinskog vijeća Zenica i načelnik Općine Zenica, izabrani na Općinskim izborima održanim 07. oktobra 2012. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Zenice. 

(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom kao i organi i službe 

Grada Zenice. 

(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju sa radom kao Javna preduzeća i ustanove Grada Zenice. 

 

Član 9. 

Privremena statutarna odluka 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Zenica održanim 2012. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Zenica u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada. 

 

Član 10. 

Prestanak važenja odredaba ranijih zakona Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 4. tačka VI. podtačka 14. Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini ("Službeni list RBiH", br. 47/62, 6/65, 14/65, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 28/81, 24/85, 24/86, 33/90, 8/91, i 32/91) i člana 1. tačka 63. Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/86, 29/86, 33/90, 32/91, 14/04, 59/05 i 68/05). 


Član 11. 

Stupanje na snagu 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama  Federacije BiH". 

 

Predsjedavajući Doma naroda  Parlamenta Federacije BiH 

Tomislav Martinović

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 

Safet Softić