14 April 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 25 April 2014 22:21

Konkurs za stipendije u ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK objavilo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2013/2014. godini.

 

Tekst Konkursa

 

 

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, broj: 02-14-4517/14. od 05.03.2014. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem

na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2013/2014. godinu

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a)             da su državljani Bosne i Hercegovine;

b)             da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;

c)    da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);

d)            da su upisali ljetni semestar akademske 2013/2014. godine.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju: 

a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;

b) studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu;

c) studenti koji obnavljaju godinu studija;

d) studenti u statusu apsolventa;

e) studenti koji su u akademskoj 2012/2013. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2013/2014. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

 

Uz prijavu nakonkurspotrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-  prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);

- uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija, trajanju ciklusa studija i o semestru);

- za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I-IV razreda srednje škole;

- za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;

- za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2013/2014. godini

-za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2013/14. godini ( kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija mogu dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);

-  izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali općine, ne starija od 6 mjeseci);

- dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednjetri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2013.  godinu; za penzionere kopija čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu);

       NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu ekonomsko-socijalne situacije, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.

- dokaz o socijalnom statusu (za studente bez oba roditelja);

- dokaz o invaliditetu (rješenje nadležnog organa);

- dokaz o pripadnosti romskoj nacinalnosti (izjava kandidata ovjerena u šalter sali općine i potvrda registriranog romskog udruženja);

- izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerena u šalter sali općine).

 

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koja izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.

Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web stranici Kantona: www.zdk.ba

Resorne općinske službe vrše bodovanje kandidata te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Nakon objavljivanja Konačne liste, korisnici stipendije dužni su dostaviti resornoj općinskoj komisiji broj tekućeg računa u banci i broj transakcijskog računa banke na koji će se izvršiti uplata sredstava.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine u kojoj student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

 

Ministar

Mirko Trifunović

 

Konkurs je objavljen 22. aprila 2014. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Kriterije na osnovu kojih će biti izvršeno bodovanje možete vidjeti ovdje:

 

 

 

Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima

prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2013/2014. godinu

 

 

Član 1.

(Korisnici)

 

Korisnici stipendije su redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim kriterijima i konkursom.

 

Član 2.

(Pravo učešća na konkursu)

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;

c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);

d) da su upisali ljetni semestar akademske 2013/2014. godine.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju:

a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;

b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;

c) studenti koji obnavljaju godinu studija;

d) studenti u statusu apsolventa;

e) studenti koji su u akademskoj 2012/2013. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2013/2014. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

 

Član 3.

(Lista kandidata)

 

Lista kandidata za dodjelu stipendija sačinjava se na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova koji se dodjeljuju po osnovu uspjeha, godine studija, ekonomsko-socijalne situacije, invaliditeta studenta, kao i studentima bez oba roditelja i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

 

Član 4.

(Bodovanje)

 

(1) USPJEH

Bodovanje studenata prve godine prvog ciklusa studijavrši se tako što se:

a) prosječna ocjena uspjeha uveća za 4 i množi koeficijentom 5 (prosječan uspjeh odličan),

b) prosječna ocjena uspjeha uveća za 3 i množi koeficijentom 5 (prosječan uspjeh vrlo dobar),

c) prosječna ocjena uspjeha uveća za 2 i množi koeficijentom 5 (prosječan uspjeh dobar),

d) prosječna ocjena uspjeha uveća za 1 i množi koeficijentom 5 (prosječan uspjeh dovoljan),

e) studentima prve godine koji su bili učenici generacije u srednjoj školi dodaje još 25 bodova.

Bodovanje studenata druge i viših godina prvog ciklusa studija i drugog ciklusa studijavrši se tako što se:

a) prosječna ocjena svih položenih ispita tokom cjelokupnog prethodnog studija (uključujući i ispite položene u akademskoj 2013/2014. godini) množi koeficijentom 5,

b) studentima koji su ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 9,00 ili ekvivalent, pored množenja koeficijentom 5, dodaje još 5 bodova.

NAPOMENA: Prosječna ocjena svih položenih ispita tokom cjelokupnog prethodnog studija u drugom ciklusu studija uključuje i ocjene iz prvog ciklusa studija.

(2) GODINA STUDIJA:

a) studenti druge godine - 4 boda

b) studenti treće godine - 6 bodova

c) studenti četvrte godine - 8 bodova

d) studenti pete godine - 10 bodova

e) studenti šeste godine - 12 bodova

NAPOMENA: U skladu sa članom 5. stav 1. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, prvi ciklus studija traje najmanje tri i najviše četiri godine. Jedna godina studija vrednuje se sa 60 ECTS bodova (European Credit Transfer System). Iz odredbi člana 5. stav 1. izuzima se studij medicinske grupe nauka, koji se u prvom ciklusu studija vrednuje do 360 ECTS bodova, odnosno, koji može trajati do 6 godina. Drugi ciklus studija traje jednu ili dvije godine (zavisno od trajanja prvog ciklusa studija) i vrednuje se tako da u zbiru s prvim ciklusom studija nosi 300 ECTS bodova. Koncept trajanja prvog i drugog ciklusa studija može biti: 3+2 ili 4+1. Studentima prve godine drugog ciklusa studija po konceptu 3+2 dodaje se 8 bodova (što odgovara četvrtoj godini studija). Studentima druge godine drugog ciklusa studija po konceptu 3+2 dodaje se 10 bodova (što odgovara petoj godini studija). Studentima drugog ciklusa studija po konceptu 4+1 dodaje se 10 bodova (što odgovara petoj godini studija).

(3) EKONOMSKO-SOCIJALNA SITUACIJA

Bodovanje se vrši na osnovu ukupnih mjesečnih primanja porodice po članu domaćinstva, a prema kućnoj listi i priloženom dokazu o statusu za svakog člana domaćinstva:

a) do 60 KM - 25 bodova;

b) 61 KM - 100 KM - 20 bodova;

c) 101 KM - 150 KM - 15 bodova;

d) 151 KM - 200 KM - 10 bodova;

e) 201 KM - 250 KM - 5 bodova;

f) 251 KM - 300 KM - 1 bod;

g) preko 300 KM - 0 bodova.

(4) INVALIDITET STUDENTA (po bilo kom osnovu)

a) do 40% - 3 boda;

b) 40 - 70% - 5 bodova;

 

c) preko 70% - 8 bodova.

(5) STUDENTI BEZ OBA RODITELJA - 10 bodova.

 

 

 (6) STUDENTI KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA (profesor fizike, profesor latinskog jezika, inženjer građevinarstva, inženjer elektrotehnike, inženjer informatike, doktor medicine, magistar farmacije) – 8 bodova.

(7) PRIPADNICI ROMSKE NACIONALNOSTI imaju pravo na bezuvjetnu dodjelu stipendije.

 

Član 5.

(Lista prioriteta)

 

U slučaju kada se pojavi veći broj kandidata za dodjelu stipendija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje listu prioriteta prema odredbama člana 4. ovih kriterija.

 

Član 6.

(Konkursna procedura)

 

(1) Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa koji se objavljuje u jednom od dnevnih listova i u listu „Naša riječ“, na općinskim oglasnim pločama i na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju resorno zaduženim službama za društvene djelatnosti općine u kojoj imaju prebivalište. Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši komisija nadležne općinske službe.

(3) Rukovodilac nadležne općinske službe rješenjem formira komisiju koja vrši bodovanje i rangiranje kandidata te objavljuje preliminarnu listu prema broju bodova, ostvarenim na konkursu.

(4) Sve eventualne prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu, kandidati mogu podnijeti nadležnoj općinskoj službi u roku od 8 dana od objavljivanja na oglasnoj ploči matične općine.

(5) Nakon razmatranja podnesenih prigovora, komisija sačinjava i objavljuje na oglasnoj ploči općine konačnu preliminarnu listu (spisak studenata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija), na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe. Putem nadležne općinske službe žalba se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od objavljivanja konačne preliminarne liste na oglasnoj ploči matične općine.

(6) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport zadržava pravo da u toku konkursne procedure, a na osnovu slučajnog uzorka, izvrši uvid u bodovanje koje vrše općinske komisije.

 

Član 7.

(Način isplate sredstava)

 

(1) Isplatu sredstava vršit će nadležne općinske službe putem tekućeg računa studenta, a prema Konačnoj listi koju dostavlja Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Nadležna općinska služba dužna je dostaviti Ministarstvu izvještaj po isplati doznačenih sredstava.

 

Član 8.

(Objavljivanje Kriterija)

 

 

Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2013/2014. godinu objavit će se na općinskim oglasnim pločama i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.