28 Oktobar 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 22 Avgust 2014 13:54

Ko je obveznik poreza na dohodak

Vlade FBiH je povodom inicijative Zakonodavno-prave komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 5. Zakona o porezu na dohodak, dala mišljenje da je obveznik poreza na dohodak svaka fizička osoba (rezident i nerezident) koja ostvaruje oporezivi dohodak iz jednog ili više izvora utvrđenih u članu 4. Zakona, saopštio je Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije  BiH nakon današnje sjednice Vlade Federacije BiH.


        Kada je riječ o fizičkim osobama rezidentima Federacije BiH, oni su obveznici poreza za dohodak koji ostvare na i van teritorije FBiH, a nerezidenti samo za dohodak ostvaren na teritoriji FBiH.
        Analizirajući inicijativu za izmjenu Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Safet Kešo, Federalno ministarstvo finansija je zaključilo da bi primjena predloženih procenata za umanjenje budžetskih sredstava za tekuću budžetsku godinu, u odnosu na izvršenje budžeta u godini za koju je dato negativno revizorsko mišljenje na svim pozicijama koje ne predstavljaju zakonom utvrđene obaveze FBiH, mogla dovesti budžetskog korisnika u situaciju otežanog obavljanja poslova iz nadležnosti.
        Povodom zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koji se odnose na provođenju Odluke oba doma Parlemnta FBiH o prihvatanju kreditnog zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta opremanja medicinskom opremom Javna zdravstvena ustanova (JZU)  Kantonalna bolnica Goražde, Vlada FBiH je na stanovištu da je takva odluka u suprotnosti s članom 40. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.
        Vlada FBiH danas je ocijenila neprihvatljivom Inicijativu Udruženja društava za osiguranje u FBiH za izmjene i dopune Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.
        Razmatrana je i inicijativa Općinskog vijeća Cazin da posebnim zakonom bude utvrđena cijena električne energije za vodovodna poduzeća.
        U izjašnjavanju Vlade FBiH je, tim povodom, istaknuto da i u okviru postojećih propisa mogu biti iznađena prihvatljiva rješenja, a za slučaj donošenja bilo kakvog pravnog akta na temelju ove inicijative, potrebno je voditi računa o njegovoj usklađenosti s međunarodnim standardima, direktivama Evropske unije iz oblasti energije i Ugovorom o uspostavi energetske zajednice na čiju provedbu i primjenu se obvezala BiH.
        Federalna vlada se danas izjasila o četiri inicijative za izmjene zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva branilaca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
        Nije prihvaćena Inicijativa Savez udruženja vojnih penzionera u FBiH za donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, uz obrazloženje da bi ponuđeno rješenje narušilo temeljna načela Zakona.
        To se, prije svega, odnosi na načelo jedinstvenih uslova za ostvarivanje prava kao i načina obračuna povoljnijih penzija za sve korisnike - pripadnike Oružanih snaga.
        U izjašnjenju Federalne vlade o inicijativi Saveza udruženja boraca "Patriotske lige" BiH za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata kaže se da je, prije izrade teksta izmjena i dopuna ovog zakona potrebna sveobuhvatna analiza i izračun potrebnih sredstava koja moraju biti osigurana u budžetu FBiH. Inicijativa istog predlagača za dopunu člana 2. stav 3. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, bit će razmotrena u okviru eventualnih izmjena i dopuna navedenog Zakona.
        Vlada je neprihvatljivim ocijenila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca  odbrambena-oslobodilačkog rata koji su predložili poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mehdin Selimović, Ibrahim Nadarević, Mirsad Novalić, Dževad Agić i Osman Suljagić.
        U odgovoru na inicijativu delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Dževada Rađe kaže se da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica uvršten na dnevni red 31. redovne sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta u istovjetnom tekstu kao što je predložio ovaj delegat.
        Povodom zahtjeva vlasnice firme FC FIKO COMMERCE-SF iz Cazina Senade Hadžić, kojim se traži tumačenje članka 36. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vlada je odgovorila da je suštinska razlika između obaveznog zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u tome što se kroz obavezno zdravstveno osiguranje osigurava osigurana osoba (fizička osoba), dok se kroz osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti osigurava poslodavac.