05 Decembar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 22 Mart 2014 20:40

Konkurs za posao u KPZ-u

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, objavljuje -  Prijem državnih službenika u KPZ Zenica

 

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica


01. Stručni savjetnik - odgajatelj u Sektoru za poslove odgoja - tretmana - 2 (dva) izvršioca

02. Stručni savjetnik - psiholog u Sektoru za poslove odgoja - tretmana - 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni savjetnik za poslove sigurnosti u Sektoru za poslove osiguranja - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: programira i planira poslove i aktivnosti na izvršavanju programa odgoja - tretmana u kolektivima u kojima izdržavaju kaznu zatvora osuđene osobe; izrada akata u postupku pomilovanja uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnog organa; učestvuje u radu stručnog tima, analizira, proučava i realizuje program tretmana; daje prijedloge za korištenje pogodnosti i prava, premještaj u stimulativno-klasifikacione grupe, rukovodi mikro-timovima; prati rad osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne i unosi odgovarajuće podatke u lični list osuđene osobe; utvrđuje činjenice, pribavlja dokaze i predlaže postupak disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba i postupak po molbenom raportu; ostvaruje potrebne saradnje i kontakte sa porodicama osuđenih, prikuplja podatke iz života i rada osuđenih osoba, priprema i poziva osuđene osobe na razgovor; vrši i druge poslove određene zakonom, podzakonskim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Visina pripadajuće neto plaće: 1.767,32 KM

 

02. Opis poslova: vrši obradu ličnosti osuđenih osoba sa psihološkog aspekta i davanje prijedloga tretmana i praćenje realizacije istog; sačinjavanje psiholoških nalaza za osuđene osobe, vođenje terapijskog intervjua sa osuđenim osobama koji imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji u Zavodu; učestvuje u radu stručnog tima za grupnu terapiju alkoholičara i toksikomana; priprema sadržaje za sastanke stručnog tima, ostvaruje saradnju sa odgajateljima i ostalim službenicima; vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Visina pripadajuće neto plaće: 1.767,32 KM

 

03. Opis poslova: učestvuje u organizaciji poslova osiguranja Zavoda, njegovih objekata, radilišta i prostorija u kojima se nalaze i borave osuđene i pritvorene osobe, osiguranje osuđenih i pritvorenih osoba, te održavanja unutrašnjeg reda i discipline među osuđenim i pritvorenim osobama; utvrđuje činjenice, pribavlja dokaze i predlaže postupak disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba i postupak po molbenom raportu; podnosi krivične prijave i s tim u vezi radi na izradi akata po zahtjevu nadležnog organa; radi na statističkim podacima teških oblika prekršaja osuđenih osoba i predlaže mjere suzbijanja kriminalističkih pojava među osuđenim osobama; programira i planira poslove i aktivnosti na izvršavanju programa odgoja - tretmana i učestvuje u radu mikro-timova; ostvaruje saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama u Zavodu, kao i sa drugim nadležnim organima i vrši i druge poslove određene zakonom, podzakonskim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Visina pripadajuće neto plaće: 1.767,32 KM

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 01. 

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke, filozofski fakultet, fakultet kriminalističkih ili političkih nauka ili pedagoški fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, 

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- položen stručni odgajateljski ispit, 

- poznavanje rada na računaru, 

 

Za poziciju 02. 

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - filozofski fakultet odsjek psihologija, 

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, 

- položen stručni odgajateljski ispit, 

- poznavanje rada na računaru, 

 

Za poziciju 03. 

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke, filozofski fakultet, fakultet kriminalističkih ili političkih nauka ili pedagoški fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, 

- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

 

Napomena: Kandidati za poziciju 01. i 02., koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98, 42/99 i 12/09) i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/99, 18/02 i 22/04), isti su dužni položiti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, 

3. dokaz o položenom stručnom odgajateljskom ispitu utvrđenom Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora (za kandidate koji takav ispit imaju položen, a aplicirali su za poziciju 01. i 02.), 

4. dokaz o poznavanju rada na računaru, 

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika  u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica"


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo