21 Juli 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 11 Oktobar 2014 22:42

Konkurs:posao u MUP-u ZDK

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

 

01. Stručni saradnik-analitičar, Odsjek za kadrovske poslove, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvršilac 

02. Stručni saradnik za sprovođenje propisa o matičnim knjigama, Odsjek za administraciju Zenica, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvršilac 

03. Stručni saradnik - koordinator, Odsjek za podršku Doboj - Jug, Sektor za podršku - 1 (jedan) izvršilac 

04. Šef Odsjeka za podršku Zenica, Sektor za podršku - 1 (jedan) izvršilac 

05. Šef Odsjeka za podršku Tešanj, Sektor za podršku - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši izradu izvještaja, analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu podataka kadrovske evidencije; vrši redovnu obradu podataka iz kadrovske evidencije koja se odnosi na broj, stručnu spremu, nacionalnu strukturu i raspored zaposlenih po organizacionim jedinicama Ministarstva; priprema obrađenu kadrovsku dokumentaciju za arhiviranje; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

02. Opis poslova: vodi upravni postupak u vezi primjene Zakona o matičnim knjigama, Zakona o ličnom imenu, Zakona o državljanstvu BiH i Zakona o državljanstvu F BiH; rješava u upravnom postupku u svim predmetima iz nadležnosti Odsjeka, pruža pravnu pomoć građanima iz ove oblasti; priprema analitičke, informativne i druge materijale u okviru utvrđene metodologije: obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

03. Opis poslova: koordinira rad Odsjeka u domenu materijalno-finansijakih poslova; izrađuje izvještaje, analize i planove rada; sistematizuje obrađene podatke, iste daje na korištenje i arhivira; vrši trebovanje materijala i sredstva; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodioc; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

04. i 05. Opis poslova: obavlja najsloženije poslove u Odsjeku; organizuje i rukovodi radom i ukupnim aktivnostima Odsjeka; izrađuje izvještaje, analize i planove rada; uočava probleme i stara se o njihovom otklanjanju kao i zastoja u radu; stara se o pravilnoj primjeni propisa, zaključaka i odluka; pruža stručnu pomoć namještenicima Odsjeka; sarađuje sa organizacionim jedinicama u PU i PS; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ažurno izvršavanje poslova; stara se o održavanju vozila, objekata i sredstava rada i održavanja higijene; odlučuje o korištenju materijalno-tehničkih sredstava i ljudskih potencijala; vrši trebovanje materijala i sredstava i vodi određene evidencije; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.:

- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne ili druge društvene struke, 

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02.:

- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke, 

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 03.:

- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne ili ekonomske struke, 

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru,

Za pozicije 04. i 05.:

- Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske, pravne ili druge društvene ili tehničke struke, 

- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

Napomena: za poziciju 02. izabrani kandidat mora ispunjavati i uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji u smislu odredbi člana 30. i 31. stav 1. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH", broj 54/05 i 12/09), te će prije donošenja rješenja o postavljenju biti predmet sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO". Kandidat za kojeg se utvrde sigurnosne smetnje neće biti primljen u radni odnos.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

3. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije 01., 02. i 03.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:

 dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i 

 dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

4. dokaz o poznavanju rada na računaru, 

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona"

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR

mr. sc. Sead Maslo