08 Juni 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
utorak, 31 Juli 2012 03:45

Poziv privrednicima ZDK

Na osnovu člana 33. Statuta JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona, Programa rada Službe za 2012. godinu, Odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona sa 41. sjednice održane dana 28.06.2012. godine i Saglasnosti Vlade ZE-DO kantona, JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona objavljuje,

J A V N I P O Z I V


poslodavcima za učešće u Programu sufinanciranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – „100 +" VSS pripravnika u 2012/2013. godini iz grant sredstava Vlade ZE-DO kantona.
Za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba – 100 + VSS pripravnika Vlada ZE-DO kantona iz budžeta osigurava sredstva u ukupnom iznosu 480.000 KM, a iz kojih će se u 2012/2013. godini putem JU Služba za zapošljavanje ZDK, sufinansirati zapošljavanje:
• „100 +" VSS pripravnika u trajanju od 12 mjeseci u ukupnom iznosu subvencije od 4.800 KM, odnosno 6 mjeseci u zdravstvu u ukupnom iznosu subvencije od 2.400 KM, iz kojih će poslodavac isplaćivati pripravniku mjesečnu čistu neto plaću od najmanje 400,00 KM.
1. Ciljna skupina su sve mlade nezaposlene VSS osobe bez radnog iskustva u stečenog stručnoj spremi i zanimanju, a koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje ZDK prije objavljivanja javnog poziva, što se dokazuje uvjerenjem o nezaposlenosti biroa rada, s tim da će se, pod istim drugim uslovima, prednost kod zapošljavanja u ovom programu dati pripravnicima demobiliziranim borcima i pripravnicima do 30 godina starosti.
U ovaj program neće moći biti uključene nezaposlene osobe koje su po Programu Službe u ranijem periodu odradile ili je u toku odrađivanje volonterskog staža kao i nezaposlene osobe koje su već koristile novčane poticaje za zapošljavanje ili samozapošljavanje.
2. S ciljem što pravednije raspodjele podsticajnih sredstava, Služba je ista rasporedila po općinama ZE-DO kantona uz primjenu odgovarajućeg ključa raspodjele, a o utvrđenim kvotama pripravnika poslodavci se mogu informisati u nadležnom Birou rada.
3. Pravo na korištenje podsticajnih sredstava po ovom javnom pozivu imaju poslodavci sa područja ZE-DO kantona i šire, osim poslodavaca koji primjenjuju Zakon o državnoj službi, Zakon o policijskim službenicima kod zasnivanja radnog odnosa i obrazovne ustanove koje zapošljavanje vrše po Zakonu o radu.
4. Zainteresirani poslodavci svoje prijave će podnositi prema sjedištu firme u nadležni Biro rada, na obrascu kojeg mogu dobiti u općinskom Birou rada, sjedištu Službe ili na Web stranici ZDK.
5. Uz prijavu na javni poziv prilaže se:
- uredno popunjena prijava,
- izjava poslodavca da će sufinansiranu osobu – pripravnika sa VSS zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci, odnosno 6 mjeseci u zdravstvu,
Certifikat br. 44 100 0870742
- izjava poslodavca da neće otpuštati postojeće zaposlenike radi zapošljavanja pripravnika, osim u Zakonom opravdanim slučajevima,
- uvjerenje nadležne Porezne uprave o trenutnom broju zaposlenih,
- fotokopija rješenja o upisu firme u sudski registar ili u drugi registar u skladu sa Zakonom,
- fotokopija identifikacionog broja,
- ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa i
- dokaz – uvjerenja o izmirenim obavezama za zaposlene po osnovu poreza i doprinosa na plaće i iz plaća, ne starije od tri mjeseca od dana apliciranja.
6. U postupku bodovanja i rangiranja prioritet će imati poslodavci koji do sada nisu koristili ovakva ili slična podsticajna sredstva ili su pak do sada koristili neki od vidova podsticajnih sredstava Službe, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili drugih organa ali su iste uredno i izvršili.
7. Obaveze poslodavca
Nakon odobravanja zahtjeva, uvjet za retroaktivnu refundaciju odobrenih sredstava je potpisivanje tipskog ugovora sa Službom, najkasnije u roku od 30 dana od dana obavještenja o odobravanju poticaja, nakon čega poslodavac, putem nadležnog Birou rada prema svome sjedištu, dostavlja Službi:
• ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme zaključen sa osobom čije se zapošljavanje sufinansira, u trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno 6 mjeseci u zdravstvu sa svim drugim pravima iz radnog odnosa /topli obrok, godišnji odmor, troškove prijevoza na posao i dr.(– ugovor o radu ne može biti zaključen prije zaključenja ugovora sa Službom),
• fotokopiju diplome pripravnika,
• kopiju obrasca JS 3100,
• uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da je osoba, čije se zapošljavanje sufinansira, brisana sa evidencije nezaposlenih,
• platnu listu, tj. obračun i uplata svih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće na osnovicu utvrđene neto plaće sufinansiranog pripravnika, uz napomenu da i porez na dohodak od 10% obračunava i plaća poslodavac. Poslodavac može ugovorom utvrditi i iz svojih sredstava isplaćivati i veći iznos plaće od predviđenog programom.
• mjesečno, najkasnije do 20. u tekućem za prethodni mjesec, dostavlja Službi (putem Biroa rada) Specifikaciju uz isplatu plaća zaposlenika (obrazac 2001) za sve zaposlene radnike (uključujući i sufinansiranog pripravnika) koja moraju biti ovjerena od strane nadležne Porezne uprave, te obaveznu dostavu platne liste samo za sufinansiranog pripravnika koji istu obavezno potpisuje u podnožju, odnosno na predviđenom mjestu.
8. Ovaj javni poziv ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana njegove objave u listu „Oslobođenje", a u slučaju nedovoljnog odziva poslodavaca koji ispunjavaju i prihvaćaju sve uslove ovog javnog poziva, njegovo trajanje će se produžiti do popune utvrđene kvote pripravnika u konkretnoj općini ZE-DO kantona, odnosno do utroška planiranih sredstava.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Aplikacije po ovom Javnom pozivu podnose se neposredno ili preporučeno poštom u nadležni Biro rada prema sjedištu poslodavca.
Sve detaljnije i bliže informacije poslodavci i nezaposlena lica mogu dobiti u nadležnim Biroima rada ili u sjedištu Službe u Zenici.