Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 24 Mart 2014 16:34

Donosimo: mjere uštede Vlade

Provođenje restriktivne politike javne potrošnje sa čvrstim budžetskim ograničenjima, što je  jedan od prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona u ostavci, rezultiralo je donošenjem Programa mjera štednje za 2014. godinu usvojenog na 156. sjednici. Sa sadržinom ovog Programa, premijer Zeničko-dobojskog kantona u ostavci, Munib Husejnagić upoznao je novinare na danas (24. 03. 2014.) održanoj press konferenciji.

-Zahtjevi građana za promjenama i odgovornijim trošenjem budžetskih sredstava, po mom mišljenju, potpuno su opravdani, ali to treba činiti kroz karakter vlasti i onih koji tu vlast obnašaju, kazao je u uvodu premijer Husejnagić i dodao:

-  Iako je Vlada već odranije uvela mjere štednje, zbog znatno smanjenog priliva sredstava u budžet, naložili smo još niz mjera i donijeli odgovarajuće odluke na osnovu kojih će se te mjere provoditi i to u svim oblastima. Kad su u pitanju plaće i druga lična primanja donesena je Odluka o smanjenju plaća svim rukovodiocima ustanova i organa gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom. Ovom odlukom smanjuje se maksimalni iznos plaće sa dosadašnjih pet na tri prosječne mjesečne kantonalne plaće. Utvrđena je i inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o plaći i primanjima predsjedavajućeg i poslanika kantonalne  Skupštine kojom se smanjuje i dio njihovih primanja.

Zabranjuje se svako uvođenje i plaćanje prekovremenog rada, osim gdje je to zbog prirode posla neophodno (policija i pravosuđe) te nema isplata naknada za posebne rezultate rada, jubilarne nagrade i stimulacije. Izvršit će se i revizija svih zaključenih ugovora o djelu kao i dodataka na plaću za posebne uvjete rada. Ne može se vršiti novo zapošljavanje,bez odluke nadležne komisije,  a analizom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji treba procjeniti  da li se određeni poslovi mogu obavljati preraspodjelom poslova između postojećeg broja uposlenika. U Biznis servis centru, Službi za zajedničke poslove i Agenciji za privatizaciju izvršit će se popuna i preraspored uposlenika, jer je u nekima od njih ustanovljen višak, a u drugima manjak uposlenih po sistematizaciji. Paralelno s tim, naloženo je da se odmah pokrene procedura penzionisanja za sve uposlene koji po sili zakona ispunjavaju uvjete (godine života ili penzijski staž).

Kad je u pitanju prijevoz zaposlenika svi rukovodioci dužni su izvršiti reviziju donesenih rješenja o pravu na ovu vrstu naknade, a kod revizije koristiti se daljinarom. Naknade za rad u komisijama isplaćivat će se samo eksternim članovima, a uposlenicima kantonalnih organa uprave za prekovremeni rad odobrit će se korištenje slobodnih dana. Posebnom odlukom  ograničeno je  korištenje službenih vozila samo na premijera i ministre i to isključivo za obavljanje radnih zadataka i ne mogu se koristiti u privatne svrhe. Smanjeni su i troškovi korištenja službenih mobitela za članove Vlade i rukovodeće državne službenike i to premijeru za 50 KM, ministrima za 20, sekretarima i pomoćnicima za 30 KM.Kad je u pitanju ugovaranje poslova i javne nabavke, treba realizirati samo započete projekte kapitalnih ulaganja, a kod kriterija povećati bodove za odgodu plaćanja kod ugovaranja poslova nabavki. U sklopu mjera štednje, obavit će se revizija svih ugovora o zakupu poslovnih prostora, a Vlada će tražiti od općina ukidanje plaćanja tzv. KGZ-a. Potrošnja kancelarijskog materijala svodi se na najmanju moguću mjeru, a rukovodioci su dužni da provedu mjere smanjenja troškova u svim segmentima. Ukinuto je i printanje materijala za sjednice, pa članovi Vlade materijale dobijaju isključivo u elektronskom obliku.

U daljnjem toku izlaganja, premijer Husejnagić osvrnuo se i na najavljeni štrajk prosvjetara ukoliko plaće za februar ne budu isplaćene do 31. 03. ove godine. On je u vezi s tim kazao da niko u Vladi kantona ne zadržava novac niti ga troši u neke druge svrhe, već je priliv sredstava u budžet drastično  smanjen i to je jedini razlog kašnjenja u isplati plaća za uposlenike koji se finansiraju iz budžeta.


ZENICABLOG VAM DONOSI CJELOKUPNU ODLUKU VLADE ZDK: 

PROGRAM MJERA ŠTEDNJE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2014.GODINU

I. - UVOD

U nastojanju da očuva stabilnost i likvidnost budžeta, a sa ciljem smanjenja i racionalizacije svih troškova, te prevazilaženja teške ekonomske situacije, nakon izvršene analize troškova budžetskih korisnika, Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) odlučna je da u narednom periodu:

1. provodi restriktivnu politiku javne potrošnje sa čvrstim budžetskim ograničenjima,

2. pojača kontrolu upotrebe budžetskih sredstava jačanjem internih kontrola radi preventivnog djelovanja sa ciljem što efikasnijeg korištenja budžetskih sredstava,

3. uskladi budžetsku potrošnju sa ostvaranjem prihoda,

4. dosljedno provodi Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/06, 76/08, 57/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/03 i 79/07), Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13)

II. - ZADACI, AKTIVNOSTI I MJERE U SPROVOĐENJU PROGRAMA

U cilju maksimalne štednje budžetskih sredstava u narednom periodu neophodno je poduzeti aktivnosti sa konkretnim mjerama štednje, izvršiocima, i rokovima definisanim u zaključcima Vlade za svaku pojedinu oblast.

Obaveza je svih budžetskih korisnika da se pridržavaju usvojenih zaključaka i mjera navedenih po oblastima, kako slijedi.

1. PLAĆE I DRUGA LIČNA PRIMANJA

1.1. Plaće svesti u okvire Vladine jedinstvene politike plaća

1.1.1. Zabranjuje se svako uvođenje i plaćanje prekovremenog rada, osim rada u sudu i Kantonalnom tužilaštvu u pritvorskim postupcima i to samo za efektivni rad, Ministarstvu unutrašnjih poslova za policijske službenike u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/06, 14/13), Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, za rad u nastavi, te u posebnim slučajevima izvršenja poslova i zadataka izvan radnog vremena, odobrenim od strane rukovoditelja organa.

1.1.2. Sve potrebe za poslovima i radnim zadacima rješavati preraspodjelom poslova, a za tako obavljene poslove odobriti slobodne dane,

1.1.3. Nema isplata naknada za posebne rezultate rada, stimulacija i sličnih naknada,

1.1.4. analizirati isplatu naknada za posebne uslove rada i svesti na najmanju mjeru zakonom utvrđenu,

1.1.5. Naknada za rad u upravnim, nadzornim odborima, odborima za reviziju i drugim tijelima gdje je Vlada odgovorni javni službenik, odnosno u kojim Vlada upravlja kapitalom u državnoj svojini ili pak u organima i ustanovama koji su korisnici budžetskih sredstava, ne može prelaziti mjesečni iznos od 300,00 KM za predsjednika, a 250,00 KM za članove upravnih i nadzornih odbora, odnosno 200,00 KM za predsjednike i 150,00 KM za članove odbora za reviziju.

Naknada se isplaćuje za mjesec u kojem je održana sjednica,

1.1.6. U svim ustanovama i privrednim društvima gdje su Vlada ili Premijer odgovorni javni službenik ili gdje Vlada upravlja kapitalom u državnoj svojini (javna preduzeća), odnosno svim ostalim ustanovama kojima se iz Budžeta kantona putem

transfera, grantova i ugovora vrši uplata sredstava, utvrditi visinu osnovne plaća i naknada rukovoditeljima do najviše 3 (tri) prosječne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantona), prema posljednjim objavljenim statističkim podacima,

1.1.7. Ukupna dodatna primanja po svim osnovama (izuzev minulog rada) definisana kolektivnim ugovorima o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika ne mogu preći iznos od 1 (jedne) prosječne mjesečne isplaćene neto plaće Kantona, prema posljednjim objavljenim statističkim podacima,

1.1.8. Naknada za ishranu (topli obrok) u toku rada ne može preći iznos od 8 (osam) KM po danu.

Zadatak: Izvršiti reviziju povremenih i privremenih poslova, prekovremenog rada, zaključenih ugovora o djelu i dostaviti izvještaj Stručnoj službi Vlade.

Izvršioci: Rukovoditelji kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave, predsjednici sudova, Glavni kantonalni tužilac, Kantonalni pravobranilac, direktori tijela gdje je Vlada odgovorni javni službenik ili upravlja kapitalom u državnoj svojini (javna preduzeća), odnosno svih ustanova i organa kojima se iz Budžeta kantona putem transfera, grantova i ugovora vrši uplata sredstava, te ustanova koje se finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona

Rok: 30 dana

Zadatak: tačke 1.1.2. i 1.1.3.

Izvršioci: rukovoditelji

Rok: kontinuirano

Zadatak: tačke 1.1.6., 1.1.7. i 1.1.8.

Izvršioci: Rukovoditelji organa uprave za resore iz svoje nadležnosti.

Rok: odmah

Resorna ministarstva su dužna u tijelima gdje je Vlada odgovorni javni službenik, odnosno u kojim Vlada upravlja kapitalom u državnoj svojini ili pak u organima i ustanovama koji su korisnici budžetskih sredstava osigurati primjenu tačaka 1.1.6., 1.1.7. i 1.1.8., te preduzeti mjere prema licima koja ne postupaju u skladu sa navedenim tačkama i o tome informisati Vladu.

2. ZAPOŠLJAVANJE

2.1.1. Preispitati pravilnike o unutrašnjoj organizaciji s ciljem maksimalne racionalizacije potrebnog broja izvršilaca i maksimalnog radnog amgažmana svih zaposlenih, te predložiti moguće izmjene, sa posebnim akcentom na broj osnovnih organizacionih jedinica, odnosno rukovodećih državnih službenika (pomoćnika rukovoditelja),

2.1.2. Ne mogu se vršiti izmjene sistematizacija radi povećanja broja uposlenih ili promjene statusa ( unapređenje), popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, kao ni angažovanje za povremene, privremene poslove i po ugovorima o djelu, kod budžetskih korisnika uključujući i one koji se na bilo koji način finansiraju iz Budžeta (grantovima, transferima), bez saglasnosti Komisije za davanje predhodne saglasnosti,

2.1.3. U skladu sa ovim mjerama analizirati Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji te procijeniti da li se određeni poslovi mogu obavljati preraspodjelom ili pak objedinjavanjem određenih poslova (npr. dati obavljanje ovih poslova zaposleniku koji može pored svojih obavljati i ove, bez prijema novog zaposlenika),

2.1.4. Za zapošljavanja na upražnjenom radnom mjestu zbog prestanka radnog odnosa dotadašnjeg zaposlenika, a koje popunjavanje je nužno zbog urednog funkcionisanja organa uprave, tražiti saglasnost Komisije, osim predlaganja i imenovanja iz nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,

3

2.1.5. Pokrenuti, bez odlaganja, postupak penzionisanja zaposlenika koji po sili zakona ispunjavaju uvjete za penzionisanje ( godine života ili penzijski staž),

2.1.6. Prijem pripravnika i volontera se ne može vršiti bez saglasnosti Komisije dok traju mjere iz ovoga programa.

Zadatak, izvršioci i rok:

− Kontinuiran zadatak rukovoditelja organa uprave.

3. NAKNADE UTVRĐENE UREDBOM O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA NEMAJU KARAKTER PLAĆA

3.1. Naknada za prevoz zaposlenika na posao i s posla

3.1.1. Svi rukovoditelji organa uprave, ustanova i organizacija koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Kantona, kao osobe odgovorne za utvrđivanje prava na naknadu za prevoz na posao i i sposla, dužni su analizirati i izvrštiti reviziju podnešenih zahtjeva, odnosno donesenih rješenja za ovaj vid naknade,

3.1.2. U postupku priznavanja prava zaposlenika na prevoz, obavezno koristiti daljinar (koji je objavljen na web stranici Kantona) i istog se dosljedno prodržavati,

3.1.3. Uskratiti prava za sve one kod kojih se utvrdi da ovo pravo ostvaruju bez osnova,

3.1.4. Formirati Komisiju od predstavnika Vlade i Sindikata koja će vršiti kontrolu načina priznavanja i korištenja prava na naknadu za prevoz zaposlenika na posao i s posla

Zadatak, izvršioci i rok:

- za tačke 3.1.1. i 3.1.2. kontinuiran zadatak rukovoditelja organa na primjeni zaključka Vlade donesenog na 152. sjednici od 05.03.2014. godine uz dostavljanje šestomjesečnog izvještaja Vladi.

- za realizaciju tačke 3.1.3 Vlada će, u saradnji sa sindikatom, formirati Komisiju.

3.2. Naknada za jubilarne nagrade:

3.2.1. Nema isplate po ovom osnovu u 2014. godini, jer sredstva nisu planirana Budžetom.

Zadatak, izvršioci i rok:

- Vlada na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu

3.3. Naknada za službena putovanja:

3.3.1. Odobravanje naknada za službena putovanja svesti na najmanju mjeru,

3.3.2. Svi rukovoditelji da izvrše reviziju dosadašnjih isplata i procijene opravdanost svake slijedeće isplate.

Zadatak, izvršioci i rok:

− Izvršiti procjenu potrebe donošenja nove Uredbu o naknadama za službena putovanja, nosilac aktivnosti Ministarstvo finansija, rok 30 dana.

4. NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA

4.1.1. Ne može se vršiti plaćanje komisija za poslove koji su pravilnicima utvrđeni kao poslovi i zadaci iz djelokruga radnog mjesta člana komisije,

4.1.2. Naknade se isplaćuju samo eksternim članovima angažovanim u slučajevima gdje je formiranje komisije zakonom predviđeno, kao što je polaganje vozačkih ispita, tehničkih prijema objekata i sl.

4.1.3. Zaposlenicima kantonalnih ministarstava i drugih tijela uprave koji učestvuju u radu komisija van radnog vremena, rukovoditelji će, preraspodjelom radnog vremena

4

omogućiti korištenje slobodnih dana, a ako to nije moguće, izvršiti obračun prekovremenog rada, shodno tački 1.1.1. ovog Programa,

4.1.4. Maksimalno ograničiti naknade za rad u komisijama.

Zadatak, izvršioci i rok:

− rukovoditelji se obavezuju da i dalje, kontinuirano rade na revizije svih komisija u okviru svoga ministarstva te da utvrde potrebu postojanja komisija, posebno onih čiji zadaci mogu podvesti pod poslove radnih mjesta,

− Zadužuju se Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Ministarstvo finansija i i Stručna služba Vlade da analiziraju postojeću Uredbu o načinu obrazovanja komisija i naknada za rad članova komisija, te u skladu sa navedenim predlože donošenje nove Uredbe u roku od 30 dana.

5. KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA

Postojećim aktima, (Pravilnikom o korištenju službenih vozila i zaključkom Vlade o korištenju službenih vozila u vlasništvu Kantona) utvrđeni su uslovi, način i ograničenja u korištenju službenih vozila za članove Vlade i rukovoditelje organa uprave. Postojeća organizacija korištenja službenih vozila se smatra najracionalnijom i zahtjeva najmanja izdvajanja budžetskih sredstva, ali u cilju dalje racionalizacije troškova Vlada će:

5.1.1. Reducirati broj korisnika službenih vozila i pravo korištenja isključivo u funkciji izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga ministarstva i Vlade Kantona i za potrebe prevoza na posao i s posla, samo na Premijera, članove Vlade i Predsjedavajućeg Skupštine,

5.1.2. Službena vozila koristiti isključivo za potrebe prevoza na posao i s posla,

5.1.3. poduzeti maksimalne mjere štednje goriva,

5.1.4. pojačati režim kontrole popune naloga sa mjerama sankcioniranja,

5.1.5. uvesti jedinstveno mjesečno izvještavanja premijera za svaki automobil i korisnika (troškovima popravke i održavanja, količini i vrijednosti potrošenog goriva, pređenim kilometrima),

5.1.6. rashodovati i prodati vozila koja više nisu rentabilna ili su havarisana.

Zadatak : Donijeti novu odluku o korištenju službenih vozila za potrebe prevoza na posao i s posla, kojim će se staviti van snage raniji zaključak,

Izvršilac: Vlada,

Rok: Odmah

Zadatak: preispitati i predložiti izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih vozila (definisati upotrebu i način korištenja službenih vozila: ko ima pravo na korištenje službenog vozila, usloviti navedeno saglasnošću rukovoditelja, isključivo za službene potrebe, odnosno izvršenje službenih poslova i zadataka, obavezno evidentiranje u putnim nalozima relacije, stanja brojila prije i poslije vožnje i sl..., odgovornost za korištenje u slučaju štete, kvara, prekoračenja i neodgovornog krištenja itd.).

Izvršilac: Služba za zajedničke poslove

Rok: 30 dana.

6. UGOVARANJE POSLOVA I JAVNE NABAVKE

6.1.1. obavezuju se svi organi da blagovremeno planiraju javne nabavke i provode iste u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

6.1.2. realizirati samo započete projekte kapitalnih ulaganja iz budžetskih sredstava,

6.1.3. realizirati maksimalno efikasnost kapitalnih ulaganja iz namjenskih i vlastitih sredstava,

5

6.1.4. kod kriterija povećati bodove za odgode plaćanja, u praksi ugovaranja poslova nabavki,

6.1.5. uvesti izvještavanje Vlade o učincima,

Zadatak, izvršioci i rok:

− Služba za zajedničke poslove, predložiti program nabavke opreme u skladu sa ovim mjerama po potrebi predložiti i određene akte u tom pravcu, a Vladi dostavljati redovne izvještaje.

7. OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

7.1. Korištenje telefona

7.1.1. utvrditi potrebu postojanja broja direktnih linija, za koje službe i poslove i koje zaposlenike,

7.1.2. Uvezati fiksne telefone sa korisnicima toptima,

7.1.3. utvrditi standarde za klase telefona po radnim mjestima, ograničiti pristup u telefoniranju za pojedine zone, ograničiti korištenje za pozive mobilnih veza,

7.1.4. ograničiti troškove korištenja mobilnih telefona,

Zadatak, izvršioci i rok:

7.1.1., 7.1.3. Kontinuiran zadatak rukovoditelja organa uprave.

7.1.2. Služba za zajedničke poslove,

Rok: 30 dana

7.1.4. Novi zaključak o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona,

Rok: Odmah,

Izvršilac: Vlada Kantona

7.2. Troškovi reprezentacije

Iako su troškovi reprezentacije drastično smanjeni u odnosu na prethodne godine i dalje insistirati na:

7.2.1. Racionalnom korištenju troškove usluga kafea,

7.2.2. Ispitati mogućnost postavljanja kafe-aparata

Zadatak, izvršioci i rok:

7.2.1.Služba za zajedničke poslove,

Rok: Kontinuiran zadatak,

7.2.2. Služba za zajedničke poslove,

Rok: 30 dana,

7.3. Edukacija, stručna literatura i seminari i savjetovanja

Dosadašnja analiza provedbe ove mjere potvrđuje da se ista dosljedno primjenjuje, zbog čega je potrebno osigurati kontinuitet u provedbi iste u smislu:

7.3.1. Smanjenja stručne literature na najmanju moguću mjeru kao zadatak svih rukovoditelja,

7.3.2. Ne povećavati broj službenih novina i glasila (po 1 jedan primjerak svakom organu uprave, izuzev Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog postojanja više organizacionih jedinica van sjedišta ministarstva),

7.3.3. otkazati dnevne novine (mogućnost korištenja elektronskih glasila) ,

7.3.4. tromjesečno izvještavati Premijera,

7.3.5. za odlazak na službena putovanja na seminare i savjetovanja van BiH tražiti saglasnost Premijera kantona,

6

Zadatak, izvršioci i rok:

− Kontinuiran zadatak rukovoditelja organa uprave.

7.4. Sponzorstvo i pokroviteljstvo određenih manifestacija i događaja

7.4.1. ograničiti samo na nužne od državnog i kantonalnog značaja, eventualno i druge, ali uz saglasnost Vlade i Premijera.

Zadatak, izvršioci i rok :

− Kontinuiran zadatak rukovoditelja organa uprave.

7.5. Naknade za plaćanje zakupa

7.5.1. provesti reviziju svih ugovora o zakupu i dostaviti izvještaj Premijeru,

7.5.2. uskladiti visinu zakupa sa trenutnom situacijom na tržištu i tražiti smanjenje visine zakupa,

7.5.3. izvršiti racionalizaciju korištenja prostora.

Zadatak, izvršioci i rok:

- Služba za zajedničke poslove na osnovu informacija rukovoditelja čiji organ ima zakupni odnos, dužna je dostaviti izvještaj o tome Uredu premijera u roku od 30 dana.

7.6. KGZ / Komunalna naknada

7.6.1. Vlada da za svoje organe zatraži ukidanje KGZ/KN od onih načelnika i vijeća kojima se ove naknade plaćaju; zahtjev će biti upućen odmah sa rokom čekanja odgovora od tri mjeseca,

Zadatak, izvršioci i rok:

- Služba za zajedničke poslove na osnovu informacija rukovoditelja čiji organ plaćaju komunalnu naknadu, dužna je dostaviti izvještaj o tome Uredu premijera u roku od 30 dana.

7.7. Električna energija i voda

7.7.1. zaduženje rukovoditeljima da provedu mjere koje će osigurati smanjenje ovih troškova,

7.7.2. gasiti nepotrebne grijalice, sijalice, uređaje i sl.

Zadatak, izvršioci i rok:

− Kontinuiran zadatak rukovoditelja organa uprave.

7.8. Kancelarijski i potrošni materijal

- Iako su troškovi nabavke kancelarijskog materijala svedeni na najmanju moguću mjeru i dalje insistirati na:

7.8.1. nabavci ograničenih količina neophodnih za funkcionisanje organa,

7.8.2. zalihe svesti na minimum,

7.8.3. za nove narudžbe maksimalno prolongirati plaćanje,

7.8.4. printati sve akte u „economodu“, koji će omogućiti duplu uštedu u troškovima nabavke tonera, a neznatna je razlika u kvaliteti štampe (manje tamna) i samo izuzetno štampati u „normal“ modu akte koji idu u objavu,

7.8.5. sakupljati stare tonere i slati Službi za zajedničke poslove

7.8.6. stari i upotrijebljeni papir deponovati na određeno mjesto i dalje proslijediti Službi za zajedničke poslove radi prodaje starog papira otkupljivačima.

7

Zadatak, izvršioci i rok:

− Kontinuiran zadatak rukovoditelja organa uprave.

7.9. Uštede za sjednice Vlade

U nastojanju da se reduciraju troškovi umnožavanja materijala za razmatranje na sjednicama Vlade, a s obzirom da se još uvijek nisu stekli uvjeti za realizaciju projekta “E-Vlada”, u koordinaciji sa ministarstvima i drugim tijelima uprave, organizirana je dostava materijala, na način propisan odredbama Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 5/11) ali u skeniranom obliku. Naime, Stručna služba je osigurala da se materijali zasjednice Vlade preuzimaju programom internet pretraživača na adresi http://172.16.2.200/sjednice.

7.9.1.Iznalaženju sredstava za realizaciju projekta E-Vlada (elektronska vlada)

Zadatak, izvršioci i rok:

- Kontinuiran zadatak Stručne službe Vlade i Biznis servis centra

III - NADZOR I PROVOĐENJE PROGRAMA

Nadzor nad primjenom ovog Programa vrši Vlada putem resornih ministarstava.

Rokovi za realizaciju utvrđenih zadataka računaju se od dana objavljivanja Programa na web stranici Vlade Kantona.

Ovaj program obavezuje i vanbudžetske fondove, kao i kantonalne javne ustanove, javna preduzeća, kao i sve one kojima se iz Budžeta kantona putem transfera, grantova i ugovora vrši uplata sredstava, a preporučuje se i primjena mjera štednje iz ovog programa i općinama sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Program će biti na snazi dok Vlada ne procijeni da su prestali razlozi za primjenu istog.

Usvajanjem ovog Programa, stavlja se van snage Program mjera štednje broj 02-14-19424-1/11 od 16.07.2011. godine.

Broj:

Datum, 19.03.2014.god.

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić,dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 156. sjednici, održanoj dana 19.03.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Obavezuju se ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, organi, ustanove i organizacije koje se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona da u cjelosti provode Program iz tačke I ovog zaključka.

Obavezuju se rukovoditelji iz prethodnog stava da o primjeni Programa informišu Vladu Zeničko-dobojskog kantona dva puta godišnje.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 19.03.2014. godine

Broj: 02- /14.

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave,

organi, ustanove i organizacije koje se u cjelosti

ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona

(putem resornih ministarstva),

1x a/a.

PREMIJER

Munib Husejnagić. dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 156.sjednici održanoj 19.03.2014..2014. godine, d o n o s i

O DL UK U

o korištenja službenih vozila

Član 1.

Pravo korištenja službenih vozila u funkciji izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga ministarstva i Vlade Kantona i za potrebe prevoza na posao i s posla imaju:

- Premijer Zeničko-dobojskog kantona,

- Ministri u Vladi Zeničko-dobojskog kantona,

- Predsjedavajući Skupštine.

na način i pod uslovima definisanim zakonom i podzakonskim aktima kojima se reguliše način korištenja službenih vozila.

Izričito se zabranjuje korištenje službenih vozila u private svrhe.

Član 2.

U skladu sa članom 1. ove Odluke, Služba za zajedničke poslove će razdužiti vozila od osoba koje su do donošenja iste imali pravo na korištenje službenog vozila, za potrebe prevoza na posao i s posla.

Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavljaju se van snage zaključci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-15941/10 od 27.04.2010. godine, 02-27-21281/10 od 21.07.2010. godine i 02-34-7697/11 od 17.03.2011. godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Datum, 19.03.2014. godine

Broj: 02- /14.

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Rukovoditeljima kantonalnih ministarstava i drugih tijela uprave,,

1x Služba za zajedničke poslove,

1 x Stručna služba Vlade,

1 x Sekretarijat za zakonodavstvo-«Sl.novine Ze-do kantona»,

1x a/a.

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.inž.maš..

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 156.sjednici održanoj 19.03.2014..2014. godine, d o n o s i

O D L U K U o utvrđivanju visine osnovne plaće za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom

Član 1.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje visinu osnovne plaća rukovoditelja u svim organima, ustanovama gdje je Vlada odgovorni javni službenik ili upravlja kapitalom u državnoj svojini (javna preduzeća), odnosno svim ostalim ustanovama i organima kojima se iz Budžeta kantona putem transfera, grantova i ugovora vrši uplata sredstava, u maksimalnom iznosu do najviše 3 (tri) prosječne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko-dobojskog kantona, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za posljednju godinu.

Ukupna dodatna primanja po svim osnovama (izuzev minulog rada) ne mogu preći iznos od 1 (jedne) prosječne mjesečne isplaćene neto plaće Kantona, čime se osigurava provođenje jedinstvene politike plaća na nivou ministarstava i organa uprave u Kantonu.

Član 2.

Nalaže se predsjednicima Upravnih i Nadzornih odbora imenovanih od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik, ili upravlja državnim kapitalom da u roku od 30 dana od dana prijema ove Odluke, u skladu sa svojim ovlaštenjima izvrše izmjenu akata i usklađivanje plaća rukovodilaca u skladu sa članom I. ove Odluke, te o tome izvijeste resorno ministarstvo.

Član 3.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona sugeriše općinskim načelnicima i općinskim vijećima sa područja Zeničko-dobojskog kantona da na istim principima regulišu visinu osnovne plaće za rukovodioce u organima u kojima vrše funkciju odgovornog javnog službenika.

Član 4.

Zadužuju se resorna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti Stručnoj službi Vlade dostave izvještaj o realizaciji ove Odluke.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju visine osnovne plaće za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministrastvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom broj: 02-14-19421/11 od 03.06.2011. godine.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”

Datum, 19.03.2014. godine

Broj: 02- /14.

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Sva ministarstva,

1x Stručna služba Vlade,

1x Predsjednici Upravnih i Nadzornih odbora imenovani od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona,

1x Načelnici općina i općinska vijeća,

1x a/a.

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.inž.maš..

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 156.sjednici održanoj 19.03.2014..2014. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I.

Utvrđuje se Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o plaći i primanjima predsjedatelja i poslanika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/05 i 7/08 ).

II.

Inicijativa iz točke I. upućuje se u daljnu skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj:02- P R E M I J E R

Datum, 19.03.2014.god.

Zenica Munib Husejnagić, dipl. ing. maš.

Dostavljeno:

1 x Stručna služba Vlade

1 x Stručna služba Skupštine

1 x Ministarstvo za pravosuđe i upravu

1 x a/a

OBRAZLOŽENJE

I - PRAVNI OSNOV

Članak 16. stavak 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Pročišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) kojim je regulirano da se zaključkom utvrđuju stavovi od značaja za sprovođenje politike i dr.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3827714 od 25.2.2014. godine je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za pravosuđe i upravu da u roku od 30 dana pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi prijedlog inicijative za izmjenu članka 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10 i 11/12), kojim je regulirana naknada plaće nakon prestanka javne funkcije, u smislu da izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija, nakon prestanka obavljanja javna funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu, prema općim propisima.

Analagno tome Vlada Zeničko-dobojskog kantona predlaže Inicijativu za izmjenu Zakona o plaćama i primanjima predsjedatelja i poslanika kojim predlože brisanje navedenih odredbi odnosno ukidanje prava na prava na naknadu za prisustvovanje sjednici Skupštine i naknadu za sudjelovanje u radu radnih tijela, a u cilju stabilizacije Proračuna.

Iz navedenih razloga potrebno je donijeti ovaj zaključak

Naime, predloženom Inicijativom Inicijative, brišu se odredbe Zakoan članak 8. članak 14. stavak 1. točka 2. i 3., članak 17., članak 18. stavak 1. i članak 20. stavak 1. brojevi „2, i 3,“ Zakona o plaći i primanjima predsjedatelja i poslanika („Službene novine Zeničko-dobojski kanton“, broj: 8/05 i 7/08).

III - FINANCIJSKI EFEKTI

Za sprovođenje ovog zaključka nisu potrebna dodatna sredstva u Proračunu Zeničko-dobojskog kantona jer nisu propisane nikakve naknade niti druge materijalne obveze.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, razmatrajući Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, na 156. sjednici, održanoj dana 19.03.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Svi rukovoditelji organa uprave, ustanova i organizacija koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Kantona, kao osobe odgovorne za utvrđivanje prava na naknadu za prevoz na posao i s posla, dužni su:

- analizirati i izvrštiti reviziju podnešenih zahtjeva, odnosno donesenih rješenja za ovaj vid naknade

- u postupku priznavanja prava uposlenika na prijevoz obavezno koristiti daljinar (koji je objavljen na web-strani Zeničko-dobojskog kantona) i istog se dosljedno pridržavati,

- kao relaciju smatrati udaljenost od početne do odredišne stanice,

- uskratiti prava za sve one kod kojih se utvrdi da ovo pravo ostvaruju bez osnova.

II.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona formirat će komisiju čiji će zadatak biti da kontroliše način priznavanja i korištenja prava na prijevoz, i o tome informiše Vladu Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 19.03.2014. godine

Broj: 02- /14.

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave,

organi, ustanove i organizacije koje se u cjelosti

ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona

(putem resornih ministarstva),

1x a/a.

PREMIJER

Munib Husejnagić. dipl.ing.maš.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 156.sjednici održanoj 19.03.2014..2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona

I.

Pravo korištenja službenih mobilnih telefona uz naknadu troškova upotrebe ima:

- Premijer Zeničko-dobojskog kantona;

- Ministar u Vladi Zeničko-dobojskog kantona;

- Sekretar Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

- Sekretar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;

- Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo;

- Sekretar „Biznis servis centra“;

- Direktor službe za zajedničke poslove;

- Direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove;

- Direktor Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć;

- Direktor Kantonalne direkcije za robne rezerve;

- Direktor Pedagoškog zavoda;

- Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite;

- Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo;

- Direktor Veterinarskog zavoda;

- Kantonalni pravobranilac;

- Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite;

- Šef Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona;

- Šef protokola Skupštine;

- Savjetnik Premijera Zeničko-dobojskog kantona;

- Savjetnik Predsjedavajućeg Skupštine;

- Komesar;

- službenici Ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova, po prijedlogu, odnosno odluci ministra;

- vozač Premijera Zeničko-dobojskog kantona i vozač Predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Troškovi upotrebe službenog mobilnog telefona Premijera Zeničko-dobojskog kantona ograničavaju se na 150,00 KM mjesečno.

III.

Troškovi upotrebe službenog mobilnog telefona Ministra u Vladi Zeničko-dobojskog kantona ograničavaju se na 100,00 KM mjesečno.

IV.

Troškovi upotrebe službenog mobilnog telefona ograničavaju se na 50,00 KM mjesečno za:

- Sekretara Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;

- Sekretara Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

- Sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo;

- Sekretara „Biznis servis centra“;

- Šefa Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona;

- Šefa protokola Skupštine;

- Direktora Službe za zajedničke poslove;

- Direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;

- Direktora Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć;

- Direktora Kantonalne direkcije za robne rezerve;

- Direktora Pedagoškog zavoda;

- Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;

- Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo;

- Direktora Veterinarskog zavoda;

- Kantonalnog pravobranioca;

- Policijskog komesara;

- Savjetnika premijera Zeničko-dobojski kantona i

- Savjetnik Predsjedavajućeg Skupštine.

V.

Troškovi upotrebe službenog mobilnog telefona ograničavaju se na 50,00 KM mjesečno za:

- tri rukovodeća službenika Ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova po prijedlogu ministra;

- Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite.

VI.

Troškovi upotrebe službenog mobilnog telefona ograničavaju se ukupno na iznos do 1000,00 KM mjesečno za:

- službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, po odluci ministra.

VII.

Troškovi upotrebe službenog mobilnog telefona ograničava se na 20,00 KM mjesečno za:

- Vozača Premijera Zeničko-dobojskog kantona;

- Vozača Predsjedavajučeg Skupštine.

VIII.

Plaćanje troškova upotrebe službenog mobilnog telefona iz tačke II, III, IV, V, VI, i VII ovog zaključka, vršit će se na osnovu ispostavljenih računa o stvarno nastalom trošku, koji će korisnici mobilnih telefona, navedenih u istim tačkama, dostaviti u Ministarstvo finansija mjesečno po prijemu istih, odnosno po ispostavljenim računima BH Telecom Zenica TopTim usluge.

U troškove upotrebe mobilnih telefona uključuju se i mjesečne rate za mobilne aparate.

IX.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona i Služba za zajedničke poslove.

X.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Datum,19.03.2014. godine

Broj: 02- /14.

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,

1x Nosiocima prava korištenja,

1x a/a.

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl. inž.maš.


Posljednje od

Povezani članci (by tag)