29 Mart 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 09 Januar 2014 04:06

DF Zenica:primjedbe na budžet

Općinski odbor Demokratske fronte Zenica uputio je prema Službi za budžet i finansiranje općine Zenica prijedlog i sugestije na nacrt budžeta Općine za 2014.godinu, sa molbom da se dostave na uvid općinskim vijećnicima kako bi se o o istim razmatralo na narednoj sjednici Općinskog vijeća.  


Ovi prijedlozi su samo jedan od pokazatelja da Općinski odbor DF-a Zenica, kontinuirano prati cjelokupnu problematiku u gradu Zenici sa ciljem iznalaženja najoptimalnijih rješenja koji će biti od koristi svim građanima Zenice.

U prilogu je lista konkretnih prijedloga i sugestija prema OV Zenica:

1. Stavka u budžetu – 57 Transfer za podst. razvoja poduz. i obrta (finan. aktivn. narealiz. projekata def. Strateg. razvoja Opć. Ze., IPA fond) – Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo – uvećati za 30.000 KM od trenutno planiranog i time poslati jasnu poruku da se od privrede očekuje da uzme aktivno učešće u apsorpciji dostupnih fondova EU.

2. Stavka u budžetu - Služba za komunalne poslove i ekologiju - budžetom su predviđena sredstva za izgradnju skloništa za životinje. Potrebno je planirati sredstva za rad skloništa za prvu godinu u iznosu od 80.000 KM, kako bi sama izgradnja skloništa bila svrsishodna.

3. Stavka u budžetu – Adaptacija i rekonstrukcija škola (hitne intervencije) – Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu – udovoljiti zahtjevu ove službe za sredstva od 20.000 KM, jer su škole u takvim stanjima da se može očekivati potreba za hitnim intervencijama i ne smije se o oglušiti na nešto što može da ugrozi sigurnost i živote osoblja i učenika.

4. Stavka u budžetu – 142 Tekući transferi za sport – Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu – ne umanjivati budžet u odnosu na prošlu godinu, tj. ostaviti ga da bude 420.000 KM, a ne 380.000 KM kako je Nacrtom predviđeno. Smatramo da općina Zenica mora iznaći što više sredstava za sport kako bi podsticala omladinu na zdrav život i navike, naročito imajući u vidu tešku ekološku situaciju u kojoj se svi nalazimo.

5. Stavka u budžetu – 161 Investiciono i tekuće održavanje obdaništa – Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu – udovoljiti zahtjevu ove službe za dodatna sredstva u iznosu od 25.000 KM kako bi budžet za ovu stavku iznosio ukupno 50.000 KM. Razlog tome je izuzetno loše stanje ovih objekata kojima je istinski potrebno renoviranje i adaptacija, da se ne bi doveli u stanje da je potrebno hitno intervenisati u pojedinim slučajevima radi neadekvatnosti smještaja djece.

6. Stavka u budžetu – 190 Udžbenici za djecu korisnika stalne socijalne pomoći – JU Centar za socijalni rad – udovoljiti budžetskom zahtjevu i ovu stavku planirati/povećati umjesto sa 12.000 KM na 15.000 KM.

Sumarno intervencije po ovim stavkama zahtijevaju povećanje budžeta u iznosu od ukupno 198.000 KM. U nastavku ćemo obrazložiti i uštede za koje smatramo da su realne, a koje smo našli u predloženom Nacrtu budžeta.

Smatramo da je potrebno uvesti potpuno nove budžetske linije u Nacrt budžeta za 2014. godinu, a to je: 

1. Fond za adaptaciju javnih ustanova u vlasništvu Općine Zenica u cilju podizanja energetske efikasnosti kod ovih objekata u iznosu od 200.000 KM za 2014. godinu. Pretpostavka je da Općina može odvojiti ovaj iznos za adaptaciju ustanova u svom vlasništvu, da dio može dobiti kao grant sredstva, a da dio može biti kredit (bilo kod EBRD koja ima posebnu kreditnu liniju pod povoljnim uslovima za ovu namjenu, bilo komercijalni kredit).

2. Fond za participiranje u projektima EU, IPA fond, USAID, SIDA i ostalih donatora koji su spremni odobriti projekte od javnog interesa, ali kriterijima je propisano da je potrebno da se obezbijedi procentualno učešće lokalne vlasti u određenom procentu koji se uobičajeno kreće od 15 do 35%. Iznos fonda za 2014. godinu bi po našem prijedlogu iznosio 150.000 KM za 2014. godinu. Ovim bi se promovisala ideja javno privatnog partnerstva i ohrabrile firme i/ili nevladine organizacije da uzmu aktivno učešće u privlačenju sredstava iz ovih izvora za projekte od interesa Općine Zenica.

Želimo da napomenemo da sa osnivanjem ova dva fonda i izdvajanjem sredstava se multipliciraju efekti od istih u smislu da na izdvojenih 1.000 KM očekuje se ulaganje dodatnih minimalno 2.000 KM od strane donatora i/ili drugih partnera. Adaptacija objekata u cilju podizanja energetske efikasnosti ima dugoročne efekte u smislu uštede energije koje u konačnici imaju i pozitivan finansijski efekat na buduće budžete gdje će se trebati izdvajati manje sredstava na energiju.

Dodatno potrebna sredstva u budžetu za 2014. godinu da bi se usvojili svi prethodno pomenuti zahtjevi iznose 548.000 KM.

Imajući u vidu ekonomsku i socijalnu situaciju u kojoj se Općina Zenica trenutno nalazi predlažemo da se izvrše dodatno slijedeće korekcije u smislu smanjenja određenih stavku iz Nacrta budžeta u iznosu dovoljnom da bi se namaklo 548.000 KM. Te intervencije bi se ogledale u slijedećem:

1. Zbirna stavka u budžetu – Izdaci za informisanje u predviđenom iznosu od 225.100 KM koja je u potpunosti nova i uvodi se tek ove godine kao potrebna da se smanji za 125.000 KM. Cijeneći potrebu da se uvedu troškovi informisanja svih službi Općine Zenica, a i prioritete, te da se radi o potpuno novoj stavci u budžetu koja do sada nije postojala predlažemo da ta stavka bude 100.100 KM. 
2. Zbirna stavka u budžetu – Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (izdaci za rad komisija) koja je također u potpunosti nova i uvodi se tek ove godine kao potrebna da se smanji za 250.000 KM. Cijeneći potrebu da se uvede ova stavka u svim službama Općine Zenica, a i činjenicu da su komisije pored eksterno angažovanih stručnih osoba često i sami zaposlenici Općine Zenica smatramo da nije neophodno da se na ovu stavku u 2014. godini izdvoji više od 185.600 KM.
3. Zbirna stavka u budžetu – Izdaci za poreze i doprinose na dohodak i posebna naknada na dohodak koja je vezana za prethodno pomenutu stavku se može proporcionalno smanjiti iz razloga što ova stavka predstavlja plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad komisija, tako da se i ova stavka može korigovati za 100.000 KM i da iznosi 37.100 KM.
4. Zbirna stavka u budžetu – Izdaci za materijal i usluge je u Nacrtu budžeta za 2014. godinu povećana za 2.100.000 KM u odnosu na realizaciju u 2013. godini. Svakako je zbog povećanja cijena i inflacije koja je prisutna potrebno povećavati ovu stavku, ali smatramo da nije neophodno da to povećanje iznosi preko 20% u odnosu na realizaciju, te predlažemo da se ova stavka svede na 8.900.000 KM čime se pravi ušteda u Nacrtu budžeta u iznosu od 397.000 KM, te da se to umanjenje rasporedi po službama i budžetskim korisnicima Općine Zenica. I sa planiranih 8.900.000 KM ova stavka je uvećana u odnosu na realizaciju 2013. godine za 1.707.258,21 KM.


DF ZDK