Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 03 Juni 2013 07:25

Sastanak komandira policije

Uprostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak sa komandirima policijskih stanica na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je otvorio i vodio načelnik Sektora uniformisane policije Semir Šut, kojom prilikom je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, u okviru prve tačke dnevnog reda razgovarano o segmentu unosa podataka u jedinstvene elektronske baze podataka, te je diskutovano o uočenim problemima i poteškoćama koje se javljaju kod određenih unosa podataka.

 

U okviru druge tačke dnevnog reda je vršena analiza rada saobraćajnih i pozornih policijskih patrola, gdje su nakon izvršenih analiza izvještaja i postignutih rezultata doneseni  određeni zaključci, prvenstveno u kontekstu aktivnosti koje će se poduzimati sa ciljem povećanja efikasnosti i profesionalizma u radu policijskih patrola, sa posebnim akcentom na vršenje stalnih kontrola i nadzora nad radom istih. 

 

U drugom dijelu radnog sastanka je razgovarano o primjeni federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je stupio na snagu u mjesecu martu tekuće godine i kojim Zakonom su donesene određene novine u postupanju, kao i obaveze policijskih službenika prilikom dokumentovanja svih slučajeva nasilja u porodici. Kako je utvrđeno odredbama novousvojenog Zakona, nadležna policijska uprava je dužna za svaki prijavljeni slučaj nasilja u porodici izaći na lice mjesta odmah po zaprimljenoj prijavi, te je dužna svaku osobu, za koju postoje osnove sumnje da je počinila nasilje u porodici, lišiti slobode i zadržati, ako su ispunjeni uslovi iz člana 153. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH. 

 

U kontekstu novih obaveza i ovlaštenja, naznačenim Zakonom je legitimitet za podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za izricanje zaštitnih mjera nasilniku dat nadležnoj policijskoj upravi, a u izuzetnim slučajevima i tužilaštvu. Uz zahtjev za izricanje zaštitne mjere, koji je obavezan za svaki  prijavljeni slučaj nasilja u porodici i koji se mora podnijeti u roku od 12 sati od saznanja za počinjenu radnju nasilja,  policijska uprava je dužna priložiti sve prikupljene dokaze, kao i podatke iz službenih evidencija, ukoliko je osoba bila prijavljivana za slučajeve nasilja u porodici.

 

Kako je u svom izlaganju istakao načelnik Sektora uniformisane policije Semir Šut, policijski službenici će u svojim aktivnostima postupati u skladu sa navedenim odredbama, koje imaju za cilj prvenstveno zaštitu psihičkog i fizičkog integriteta žrtve nasilja u porodici.

 

Takođe je naglasio da su službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u proteklih nekoliko godina zadokumentovali sve prijavljene slučajeve nasilja u porodici, a počinioce istih prijavili nadležnom tužilaštvu. U nastavku izlaganja načelnik Šut je izjavio da je bitno istaći činjenicu da policijski službenici, u svim slučajevima kada raspolažu saznanjima da je izvršeno krivično djelo nasilja u porodici,  kao i u slučajevima kada je podnesena prijava od strane žrtve nasilja, odmah intervenišu, poduzmu sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u cilju dokumentovanja krivičnog djela i procesuiranja izvršioca istog, odnosno nasilnika, te da se naznačenim radnjama pristupa krajnje ozbiljno i profesionalno.   

 

U nastavku sastanka se razgovaralo i diskutovalo o unapređenju rada policijskih službenika, povećanju radne discipline kao i profesionalnog ponašanja policijskih službenika, dok se u završnom dijelu sastanka razgovaralo o drugim aktuelnim pitanjima.

   

URED POLICIJSKOG KOMESARA

Posljednje od

Povezani članci (by tag)